Dom i mål om föräldrapenning

2024-03-11

En förälder har under vissa förutsättningar rätt till föräldrapenning för vård av barn som är bosatta i Sverige. Bestämmelser om detta finns i socialförsäkringsbalken.

I ett mål om föräldrapenning uppkom frågan om en person som behöver ha uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige kan anses bosatt här trots att vederbörande saknar sådant tillstånd. Målet rörde en förälder som var bosatt i Sverige och hade permanent uppehållstillstånd men som nekades föräldrapenning med motiveringen att barnet inte kunde anses bosatt här i landet eftersom barnet saknade uppehållstillstånd och föräldrarna inte heller hade ansökt om ett sådant tillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att uppehållstillstånd som huvudregel är en förutsättning för att en person ska få bosättningsbaserade förmåner, men att det inte finns något krav på uppehållstillstånd för att personen i socialförsäkringsbalkens mening ska anses bosatt i Sverige. Domstolen fann därmed att Försäkringskassan saknade stöd för att neka föräldern föräldrapenning på den grunden att barnet inte var bosatt här.