Dom i mål om föräldrapenning

2023-01-13

I Högsta förvaltningsdomstolen aktualiserades frågan om en viss bestämmelse i en förordning, som gjorde undantag till en bestämmelse i socialförsäkringsbalken, kunde tillämpas.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att när riksdagen lagstiftar på området för regeringens normgivningkompetens förekommer att det tas in s.k. upplysningsbestämmelser i syfte att ange att regeringen behåller en del av sin rätt att meddela föreskrifter. I vissa fall kan regeringen utan en sådan bestämmelse vara förhindrad att med stöd av restkompetensen meddela föreskrifter på området. Genom bestämmelsens avgränsning tydliggörs i vad mån regeringen kan använda sig av restkompetensen på området.

Av upplysningsbestämmelsen i socialförsäkringsbalken framgår att regeringen har möjlighet att föreskriva om undantag från vissa krav för att en sjukpenninggrundande inkomst ska vara skyddad mot sänkning. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det står klart att riksdagen med upplysningsbestämmelsen har avsett att ge regeringen möjlighet att i förordning göra undantag från lagens krav. Regeringen har till fullo använt den föreskriftsrätt som följer av upplysningsbestämmelsen men hållit sig inom det tillåtna handlingsutrymmet. Föreskriften står därmed inte i strid med lag och ska tillämpas enligt sin lydelse.