Dom i mål om föräldrapenning

2022-07-01

En förälder ansökte om och beviljades föräldrapenning. Det visade sig senare att förmånen hade lämnats felaktigt eftersom föräldern inte omfattades av svensk socialförsäkring. Försäkringskassan ansåg att återbetalningsskyldighet inte förelåg, eftersom föräldern bedömdes ha varit i god tro. Därefter beslutade Försäkringskassan att återställa de dagar som föräldrapenning felaktigt hade lämnats för.

Allmänna ombudet överklagade beslutet att återställa föräldrapenningdagar och ansåg att det innebär en dubbelkompensation eftersom den enskilde kan ta ut samma dagar på nytt, och att detta förfarande saknar stöd i lag. Förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg att dagarna inte skulle återställas och att Försäkringskassans beslut således var felaktigt.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening finns det, i den nu aktuella situationen, inte något stöd i socialförsäkringsbalken eller på annat håll i rättsordningen för att återställa tidigare uttagna dagar med föräldrapenning. Försäkringskassans beslut saknade därför laglig grund, varför överklagandet avslås.

Domstolen anser dock att om Försäkringskassan fattar beslut om återbetalning av föräldrapenning så kan den försäkrade inte, i den mening som avses i 12 kap. 12 § socialförsäkringsbalken, anses ha tagit ut föräldrapenning under de dagar kravet på återbetalning avser. I en sådan situation ska därmed de dagar Försäkringskassan har beslutat om återbetalning för inte räknas av från det totala antalet dagar som den försäkrade har för föräldrapenning, och i ett sådant fall ska därför uppgiften i Försäkringskassans register om uttagna dagar med föräldrapenning korrigeras.