Dom i mål om föräldrapenning

2019-02-06

Inom EU finns regler som syftar till att samordna medlemsstaternas trygghetssystem för de personer som rör sig inom unionen. Den nuvarande regleringen finns bl.a. i förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

I förordningen klassificeras de nationella socialförsäkringsförmånerna i olika förmånskategorier. Bl.a. anges att förordningen ska tillämpas på ”förmåner vid moderskap och likvärdiga förmåner vid faderskap” och ”familjeförmåner”. Förmånskategorierna omfattas av olika bestämmelser och samordnas på olika sätt.

Medlemsstaterna ska anmäla till EU-kommissionen till vilken förmånskategori respektive nationell socialförsäkringsförmån hör. En sådan anmälan är inte bindande utan kan ändras av nationell domstol. Ytterst är det EU-domstolen som avgör om en nationell förmån omfattas av förordningen och till vilken kategori den i så fall hör.  

EU-domstolen har med tillämpning av den tidigare gällande regleringen, förordning (EEG) nr 1408/71, klassificerat den svenska föräldrapenningen som en familjeförmån (målet Kuusijärvi, C-275/96). Regeringen har därefter anmält att föräldrapenning i stället ska omfattas av förmånskategorin moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner enligt förordning 883/2004 och alltså inte av kategorin familjeförmåner.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om den svenska föräldrapenningen ska klassificeras som en moderskaps- och likvärdig faderskapsförmån eller som en familjeförmån enligt förordning 883/2004.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att vad som avses med en familjeförmån enligt förordning 883/2004 inte har ändrats i förhållande till förordning 1408/71. Ställningstagandet grundade sig bl.a. på att EU-domstolen vid tillämpning av förordning 1408/71 i målet Kuusijärvi klassificerat föräldrapenningen som en familjeförmån, att definitionen av begreppet familjeförmåner i förordning 883/2004 i sak är densamma som enligt den tidigare gällande regleringen och att EU-domstolen vid tillämpning av förordning 883/2004 rörande familjeförmåner hänvisat till sin tidigare praxis enligt förordning 1408/71.

Högsta förvaltningsdomstolens ställningstagande innebär alltså att föräldrapenning ska anses vara en familjeförmån vid tillämpning av förordning 883/2004.

Bifogade filer: Mål nr 6869-17 Senast ändrad: 2019-02-06