Dom i mål om fastighetstaxering och ersättning för kostnader

2019-06-19

Vid fastighetstaxeringen indelas byggnader i byggnadstyper. Skolbyggnader indelas som specialbyggnad och är undantagna från skatte- och avgiftsplikt. Med skolbyggnad avses bl.a. byggnad som används för undervisning eller forskning vid skola som anordnas med statsbidrag och byggnad som används som elevhem eller skolhem för elever vid sådan skola.

Målen i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om byggnader som hyrdes ut som bostad åt studerande vid en folkhögskola skulle indelas i byggnadstypen specialbyggnad i form av skolbyggnad eller i byggnadstypen hyreshus. Boendet hade formen av internat och låg i anslutning till folkhögskolans undervisnings- lokaler. I hyran ingick frukost och lunch under skoldagarna och de studerande fick endast bo på internatet under terminstid.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det aktuella boendet skiljde sig påtagligt från vanliga hyresbostäder och konstaterade att förarbetena ger stöd för att internatboenden av det aktuella slaget omfattas av begreppen elevhem och skolhem. Byggnaderna skulle därför indelas som specialbyggnader i form av skolbyggnader.

Bifogade filer: Mål nr 1351--1352-18 Senast ändrad: 2019-06-19