Dom i mål om fastighetsskatt

2019-04-17

En nedsättning av en skatt kan vara ett statligt stöd som är förbjudet enligt EU-rätten. Stöd som inte överstiger ett visst belopp anses enligt en förordning från EU-kommissionen vara av mindre betydelse och därmed vara tillåtet.  Enligt lagen om statlig fastighetsskatt tas fastighetsskatt ut med 0,5 procent av taxeringsvärdet för elproduktionsenheter med undantag för vindkraftverk där skattesatsen i stället är 0,2 procent. Av en bestämmelse i lagen framgår att skillnaden mellan fastighetsskatt kan utgöra stöd av mindre betydelse.

Kammarrätten ansåg att bestämmelserna inte gav stöd för att ta ut fastighetsskatt med en annan skattesats än 0,2 procent.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det av förarbetena framgår att sänkningen av fastighetsskatt för vindkraftverk bedömdes vara ett stöd av mindre betydelse och att detta medförde att stödets storlek kommer att begränsas i enlighet med reglerna i EU-kommissionens förordning.

Bestämmelsen i lagen om statlig fastighetsskatt ska mot den bakgrunden tolkas så att skatt ska tas ut med den högre skattesatsen om 0,5 procent om en tillämpning av den lägre skattesatsen om 0,2 procent skulle leda till att takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids. Den lägre skattesatsen kan bara tillämpas så länge takbeloppet inte överskrids.

Bifogade filer: Mål nr 3873-18 Senast ändrad: 2019-04-17