Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

2023-06-02

Ett offentligt biträde hade förordnats i ett mål enligt lagen om vård av missbrukare. I kammarrätten begärde biträdet ersättning för tio timmars tidsspillan bl.a. för resa med tåg. Kammarrätten gjorde bedömningen att biträdet borde ha kunnat använda restiden till arbete under åtminstone fem av resans timmar och beviljade enbart ersättning för fem timmars tidsspillan. Ett offentligt biträde hade förordnats i ett mål enligt lagen om vård av missbrukare. I kammarrätten begärde biträdet ersättning för tio timmars tidsspillan bl.a. för resa med tåg. Kammarrätten gjorde bedömningen att biträdet borde ha kunnat använda restiden till arbete under åtminstone fem av resans timmar och beviljade enbart ersättning för fem timmars tidsspillan. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ett offentligt biträde förväntas använda restid för arbete i den mån det är möjligt. Ett biträde ska i det enskilda fallet göra en bedömning av vilket arbete som kan utföras under resan och en domstol bör kunna utgå från biträdets uppgifter om tidsspillan om det inte finns anledning att ifrågasätta dem. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det inte fanns anledning att ifrågasätta biträdets uppgifter och beslutade att bevilja ersättning för ytterligare fem timmars tidsspillan.