Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

2019-01-16

För ett offentligt biträde som har sin verksamhet långt ifrån den ort där den rättsliga angelägenheten huvudsakligen har hanterats – ett s.k. distansbiträde – ersätts merkostnader som uppstått på grund av avståndet bara om det finns särskilda skäl. På begäran kan förhandsbesked lämnas i frågan om sådana merkostnader kommer att omfattas av rätten till ersättning eller inte.

Förvaltningsrätten i Luleå förordnade en advokat med kontor i Stockholm som offentligt biträde. I samband med förordnandet fick biträdet ett positivt förhandsbesked om merkostnader från domstolen. När målet avgjordes tillerkändes biträdet yrkad ersättning för tidsspillan och utlägg. Domen överklagades till kammarrätten som höll muntlig förhandling i Luleå. I samband med att kammarrätten avgjorde målet frångick kammarrätten biträdets yrkade ersättning för tidsspillan med motiveringen att det inte framkommit några särskilda skäl för att ersättning för merkostnader skulle utgå. Kammarrätten beaktade alltså inte det positiva förhandsbesked som förvaltningsrätten lämnat.

Högsta domstolen har tidigare funnit att ett positivt förhandsbesked som meddelats av en underinstans i fråga om en offentlig försvarare får anses vara bindande även vid prövning av ersättning i högre instans, om förordnandet som offentlig försvarare består där. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen mening saknas det skäl att göra en annan bedömning avseende ett förordnande som offentligt biträde. Kammarrätten borde därför inte frångått yrkandet om ersättning för tidsspillan på den angivna grunden att det inte framkommit några särskilda skäl för att ersättning för merkostnader skulle utgå.

Bifogade filer: Mål nr 6335-17 Senast ändrad: 2019-01-16