Dom i mål om efterlevandeförmån

2019-05-28

Den som förvärvsarbetar i Sverige är försäkrad för arbetsskada enligt arbetsskadeförsäkringen, som är en del av den allmänna socialförsäkringen. Försäkringsskyddet gäller i viss utsträckning även för den som genomgår utbildning med praktik. Med arbetsskada avses en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Den som drabbas av arbetsskada kan få ekonomisk ersättning för inkomstförlust och kostnader. Om den försäkrade avlider till följd av en arbetsskada kan ersättning lämnas till efterlevande i form av bl.a. begravningshjälp.

Målet gällde en man som utbildade sig till kock vid en yrkeshögskola. I utbildningen ingick praktik som genomfördes vid en restaurang. Vid ett måltidsuppehåll på arbetsplatsen fastnade en matbit i den försäkrades luftstrupe, vilket resulterade i att han avled kort tid därefter. Måltidsuppehållet var enligt kollektivavtalet betald arbetstid och den försäkrade hade inte rätt att lämna arbetsplatsen då, utan skulle vara beredd att ta emot beställningar från kunder vid restaurangen.

Pensionsmyndigheten avslog dödsboets begäran om ersättning för begravningskostnader då måltidsintaget inte ansågs ha samband med arbetet. Beslutet ändrades inte av förvaltningsrätten eller kammarrätten.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att enbart den omständigheten att en olyckshändelse inträffar på arbetsplatsen i sig inte är tillräcklig för att det ska anses vara fråga om ett olycksfall i arbetet utan för detta krävs att det finns ett samband mellan olyckan och arbetet.

I det aktuella målet inträffade olyckshändelsen när den försäkrade åt mat vid ett måltidsuppehåll på arbetsplatsen under betald arbetstid. Han hade inte rätt att lämna arbetsplatsen då och det låg således i arbetsgivarens intresse att maten intogs på arbetsplatsen. Högsta förvaltningsdomstolen kom därför fram till att det fanns ett sådant samband mellan olyckan och arbetet att det var en arbetsskada.

???

Bifogade filer: Mål nr 2693-18 Senast ändrad: 2019-05-28