Dom i mål om bostadstillägg

2023-03-24

Den som ansöker om, har rätt till eller annars får en förmån enligt socialförsäkringsbalken ska anmäla ändrade förhållanden som påverkar rätten till eller storleken av förmånen till Försäkringskassan. Den som har beviljats bostadstillägg ska t.ex. anmäla ändrade bostadsförhållanden.

Försäkringskassan ska i vissa fall besluta om återbetalning av ersättning som betalats ut. Detta ska bl.a. ske om den försäkrade har orsakat att ersättningen lämnats felaktigt genom att underlåta att fullgöra en anmälningsskyldighet. Detsamma gäller om ersättning i annat fall har lämnats felaktigt och den som har fått ersättningen har insett eller skäligen borde ha insett detta. Försäkringskassan får helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning om det finns särskilda skäl.

Frågan som uppkom i målet var om det fanns särskilda skäl för att efterge ett krav på återbetalning av bostadstillägg pga. bristande insikt hos den enskilde när denna hade god man och den gode mannen inte hade anmält huvudmannens ändrade bostadsförhållanden till Försäkringskassan.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att det var ostridigt att den enskilde till följd av sitt hälsotillstånd inte själv hade förmåga att anmäla ändrade förhållanden till Försäkringskassan eller att inse att det hade skett en felaktig utbetalning. Hennes svårigheter kompenserades dock av att hon hade en god man förordnad för sig. Hennes egen bristande insikt i vilka omständigheter som hade behövt anmälas till Försäkringskassan kunde såldes inte utgöra särskilda skäl för eftergift.