Dom i mål om bostadstillägg

2022-05-06

Bostadstillägg är ett inkomstprövat tillägg till bl.a. ålderspension. Vid prövningen av rätten till bostadstillägg ska den försäkrades förmögenhetsförhållanden beaktas på så sätt att viss del av förmögenheten ska räknas med i den bidragsgrundande inkomsten. Som förmögenhet räknas bl.a. privatbostadsfastighet som inte utgör permanentbostad. Förmögenheten beräknas per den 31 december året före det år ansökan om bostadstillägg görs eller, vid omprövning av bidragsgrundande inkomst, per den 31 december året före det år bostadstillägget avser.

Den försäkrade fick bostadstillägg för en bostad som då var hennes permanentbostad. Under det påföljande året flyttade hon till en ny bostad. Pensionsmyndigheten beslutade då, vid prövningen av rätten till bostadstillägg för den nya permanentbostaden, att ta upp värdet av den tidigare permanentbostaden som inkomst eftersom den försäkrade ägde den fastigheten den 31 december året före och den inte längre var hennes permanentbostad. Förvaltningsrätten och kammarrätten gjorde samma bedömning som Pensionsmyndigheten.

Högsta förvaltningsdomstolen finner dock att förmögenhetsberäkningen ska göras utifrån de förhållanden som gällde den 31 december året före det år prövningen avser. Domstolen konstaterar att regelverket inte lämnar något utrymme för att beakta förändringar som skett efter årsskiftet. Eftersom den tidigare bostaden vid den tidpunkten var den försäkrades permanentbostad, var det alltså fel att ta upp värdet av den vid prövningen av rätten till bostadstillägg för den nya permanent­bostaden. Underinstansernas avgöranden upphävs därför och målet visas åter till Pensionsmyndigheten för ny prövning.