Dom i mål om bostadsbidrag

2021-11-09

Bostadsbidrag till barnfamiljer kan lämnas till försäkrade som varaktigt bor tillsammans med barn eller som har barn som bor växelvis hos sig. I dessa fall krävs att den försäkrade har vårdnaden om barnet. Bostadsbidrag kan också lämnas till en försäkrad som på grund av vårdnad eller umgänge tidvis har barn boende i sitt hem.

Målet gällde en förälder som inte hade vårdnaden om sitt barn, men där barnet ändå bodde hos henne varannan vecka. Försäkringskassan hade avslagit hennes ansökan om bostadsbidrag med motiveringen att hon inte uppfyllde förutsättningarna för bidrag för vare sig växelvis boende barn (eftersom hon inte hade vårdnaden om barnet) eller tidvis boende barn (eftersom barnet bodde hos henne på halvtid).

Högsta förvaltningsdomstolen fann att de krav på viss tidsmässig omfattning av barnets boende som anges i bestämmelserna om bostadsbidrag får anses vara endast minimikrav. Den omständigheten att ett barn bor så pass mycket hos en förälder att omfattningen i och för sig är tillräcklig för att det ska vara fråga om växelvis boende hindrar alltså inte att föräldern kan uppfylla förutsättningarna för rätt till bostadsbidrag för hushåll med tidvis boende barn.