Dom i mål om bostadsbidrag

2020-06-22

Personer som är gifta med varandra anses bo tillsammans och ska gemensamt ansöka om bostadsbidrag. För makar/sambor beräknas bidraget med beaktande av båda parternas inkomster, medan bidraget för den som är ensamstående beräknas utifrån den sökandens egna inkomster.Den i målet aktuella kvinnan var inte folkbokförd på samma adress som sin make. Han var i stället folkbokförd tillsammans med sin andra hustru på en annan adress och fick bostadsbidrag för den bostaden. Kvinnan i målet hade därför ansökt om bostadsbidrag som ensamstående.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att regleringen avseende bostadsbidrag bygger på att en sökande ska kategoriseras som antingen ensamstående eller make/sambo och att det inte finns utrymme för att betrakta en person som make/sambo med mer än en person. Att så är fallet följer också av att en försäkrad bara kan få bostadsbidrag för en bostad. Vilken kategori den sökande anses tillhöra får sedan betydelse för hur bostadsbidraget ska beräknas. Eftersom maken vid tillämpningen av bestämmelserna om bostadsbidrag inte samtidigt kunde anses vara make till den i målet aktuella kvinnan och få bostadsbidrag även för den bostad som ansökan gällde ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att kvinnan vid tillämpningen av reglerna om bostadsbidrag skulle betraktas som ensamstående.Vid beräkningen av bostadsbidrag finns vissa möjligheter att ta hänsyn till sådana inkomster och förmögenhetsförhållanden som normalt inte beaktas. Med hänsyn till att kvinnan och maken har gemensamma barn och att maken periodvis bor tillsammans med kvinnan ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att han fick anses bidra till hushållets inkomster på ett sådant sätt att även hans inkomster skulle beaktas vid beräkningen av bostadsbidraget.