Dom i mål om bistånd till asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2022-10-13

För asylsökande finns det ett särskilt utformat bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) som kan lämnas i form av dagersättning, logi och bostadsersättning. Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt frågan om en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd och därefter ansöker om statusförklaring kan ha rätt till sådant bistånd.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att för att en utlänning ska omfattas av 1 kap. 1 § första stycket 1 LMA så krävs det att utlänningen ansöker om uppehållstillstånd i egenskap av flykting enligt 4 kap. 1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). Detta medför att den som redan har beviljats uppehållstillstånd och därefter ansöker om statusförklaring enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen inte ingår i den personkrets som anges i 1 kap. 1 § första stycket 1 LMA.

I det här fallet hade de personer som ansökt om det aktuella biståndet uppehållstillstånd när Migrationsverket prövade ansökningarna. De ingick därför inte i den personkrets som hade rätt till biståndet.