Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2022-11-10

Normalt ankommer det inte på socialtjänsten att ordna mer permanenta bostäder åt bostadslösa. Personer som är helt bostadslösa och som har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad, t.ex. på grund av psykisk sjukdom, kan emellertid få bistånd i form av anskaffande av bostad.

En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan om det behövs få en god man utsedd åt sig. En god man ska i den utsträckning det följer av förordnandet bistå huvudmannen i dessa angelägenheter.

Målet gäller en person som har ansökt om bistånd i form av anskaffande av tillfällig bostad. Personen är bostadslös och har på grund av sitt hälsotillstånd sådana speciella svårigheter att ordna bostad på egen hand som i och för sig kan berättiga till bistånd i form av tillhandahållande eller ombesörjande av bostad. Frågan är om rätten till sådant bistånd påverkas av att hon har en god man som har förordnats för att bevaka hennes rätt, förvalta hennes egendom och sörja för hennes person.

Att söka bostad får enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening anses utgöra en sådan uppgift som innefattas i ett uppdrag att bevaka en huvudmans rätt och att sörja för dennes person. Hur omfattande den gode mannens skyldighet är i detta avseende är, liksom en god mans skyldigheter i övrigt, beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Det är alltså huvudmannens behov som styr hur omfattande uppdraget är.

Då förordnandet att vara god man för personen avser såväl att bevaka hennes rätt som att sörja för hennes person, utan att några begränsningar anges, bör det enligt Högsta förvaltningsdomstolen ankomma på den gode mannen att hjälpa henne att ordna bostad. Hennes speciella svårigheter att själv ordna bostad kompenseras alltså av att hon har en god man som ska hjälpa henne i det avseendet. Hon har därmed inte rätt till bistånd i form av anskaffande av bostad.