Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2022-06-16

Den som inte kan tillgodose sina behov själv eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av kommunen för sin försörjning (försörjningsstöd). Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt frågan om socialnämnden vid prövningen av försörjningsstödet har skyldighet att ta hänsyn till ersättning som skulle ha utgått om den sökande hade sökt andra bidrag, s.k. fiktiv inkomst.

Kammarrätten menade att om den enskilde kunde ha haft rätt till något annat bidrag men inte hade sökt det, skulle ansökan om försörjningsstöd inte avslås. I stället skulle försörjningsstödet minskas med det belopp den enskilde skulle ha fått om han eller hon hade sökt bidraget.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att även om det är möjligt för en socialnämnd att ta hänsyn till fiktiva inkomster, finns emellertid ingen skyldighet för nämnden att göra det. Eftersom socialnämnden hade uppmanat den sökande att söka bidraget men den sökande inte gjorde det, fanns det grund för att avslå ansökan om försörjningsstöd.