Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2020-10-14

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd av kommunen om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att den biståndssökande ska vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, ha för avsikt att arbeta och vara aktiv i sitt arbetssökande.Målet gällde om det kan ställas lägre krav på aktivitet när en enskild ansöker om försörjningsstöd för första gången. I praxis har ett s.k. normöverskott under en månad, dvs. inkomster som överstiger gällande norm för försörjningsstöd, räknats av från det bistånd som beviljas för nästföljande månad. Detta har motiverats med att den enskilde har ett ansvar för att planera sin ekonomi. Samma krav på ekonomisk planering ställs dock inte när någon ansöker om försörjningsstöd för första gången. Om den enskilde emellertid har kunnat förutse att hans eller hennes ekonomi inom en nära framtid kunde komma att bli mycket ansträngd har dock ett tidigare normöverskott beaktats även för den som inte tidigare har ansökt om försörjningsstöd. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att ett motsvarande synsätt bör anläggas när det gäller kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande. Den som är arbetslös eller vet om att han eller hon kommer att bli arbetslös kan förutse vad detta har eller kommer att få för inverkan på hans eller hennes ekonomi och det krävs då att den enskilde visar en betydande aktivitet avseende att söka arbete. Det saknas därför skäl att ställa lägre krav på att den enskilde är aktivt arbetssökande när han eller hon ansöker om försörjningsstöd för första gången.