Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2019-12-06

En enskild hade tidigare ansökt om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen för en viss månad. Socialnämnden beviljade endast en viss del av det sökta biståndet. Förvaltningsrätten avslog den enskildes överklagande av nämndens beslut. När den enskilde vid ett senare tillfälle på nytt ansökte om ekonomiskt bistånd för den aktuella månaden, avvisade nämnden ansökan med motiveringen att frågan redan hade avgjorts av domstol och att saken därför inte kunde prövas på nytt av nämnden. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att utgångspunkten i förvaltningsprocessen är att om en domstol har meddelat ett för den enskilde betungande beslut får saken prövas på nytt av myndigheten I praxis har emellertid gjorts undantag från möjligheten att pröva en av domstol avgjord fråga när det gäller mål där beslutet i någon mening utgör en reaktion eller repressalie på ett visst handlande av den enskilde. Härutöver är en myndighet förhindrad att ta upp en sak som tidigare avgjorts av domstol till förnyad prövning när lagstiftaren för det aktuella området genom föreskrifter har begränsat möjligheterna till upprepade prövningar. Avseende ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen saknas sådana särskilda regler som begränsar möjligheterna till en ny prövning. En förvaltningsdomstols avgörande i ett sådant mål som är betungande för den enskilde hindrar således inte en förnyad prövning av samma sak. Nämnden hade därför inte haft fog för sitt beslut att avvisa den enskildes ansökan.