Dom i mål om bilstöd

2018-12-20

Bilstöd kan lämnas till bl.a. en förälder till ett barn som till följd av en varaktig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer. Stöd kan lämnas i form av bidrag för att anskaffa ett fordon men också för att anpassa ett fordon till den funktionsnedsattes behov, s.k. anpassningsbidrag.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att utformningen av regelverket kring bilstöd ger vid handen att den anpassning som stöd kan lämnas för ska avse varaktiga förändringar av ett visst fordon. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg därför att anpassningsbidrag kan komma i fråga endast för sådana fast monterade anordningar på eller ändringar av ett specifikt fordon som innebär en varaktig förändring av fordonet.

Mot denna bakgrund saknades förutsättningar för att lämna bilstöd i form av anpassningsbidrag för en löstagbar bilbarnstol.

Bifogade filer: Mål nr 195-18 Senast ändrad: 2018-12-20