Dom i mål om bevissäkring m.m.

2020-05-15

När Skatteverket genomför revision hos en skattskyldig får verket under vissa förutsättningar genomföra bevissäkring för att eftersöka och omhänderta handlingar som behövs för revisionen utan att den skattskyldige underrättas i förväg. I målet hade en bevissäkring beslutats av förvaltningsrätt och verkställts av Skatteverket i ett bolags verksamhetslokaler utan att bolaget underrättats om den i förväg. Sedan bolaget överklagat bevissäkringen till kammarrätten avskrevs målet med hänvisning till rättsfallet RÅ 2007 ref. 80. En bevissäkring kan utgöra en kränkning av rätten till respekt för privatliv och korrespondens m.m. som föreskrivs i artikel 8 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR.Av artikel 13 EKMR framgår att var och en, vars i konventionen angivna fri- och rättigheter kränkts, ska ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet.Bolaget överklagade och yrkade att målet skulle återförvisas till kammarrätten för prövning i sak med hänvisning till artiklarna 8 och 13 i EKMR. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det i fråga om en bevissäkring som vid tiden för överklagandet redan har verkställts i praktiken inte är möjligt för den enskilde att genom ett överklagande få effekterna av domen undanröjda eller lindrade. Domstolen ansåg mot denna bakgrund att möjligheten att överklaga ett redan verkställt beslut om bevissäkring inte framstår som ett effektivt rättsmedel och detta oavsett om kammarrätten gör en sakprövning. I ett sådant fall framstår möjligheten till gottgörelse i form av skadestånd som det mest ändamålsenliga och effektiva rättsmedlet. Högsta förvaltningsdomstolen fann därför inte anledning att mot bakgrund av artiklarna 8 och 13 i EKMR nu anlägga ett annat synsätt än domstolen gjorde i RÅ 2007 ref. 80. Domstolen ansåg att utredningen inte visade att bolaget hade haft ett beaktansvärt intresse av att få beslutet om bevissäkring överprövat av kammarrätten. Överklagandet avslogs.