Dom i mål om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården

2019-06-12

Om en person som har legitimation att utöva yrke inom hälso- och sjukvården har varit oskicklig i sitt arbete på ett sätt som kan befaras få betydelse för patientsäkerheten, ska Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd besluta om en prövotid på tre år. I beslutet får ingå en prövotidsplan som den legitimerade ska följa under prövotiden. Ett beslut om prövotid gäller som huvudregel omedelbart.

Om den legitimerade inte följer prövotidsplanen ska dennes legitimation som huvudregel återkallas. Inspektionen för vård och omsorg gör i sådana fall en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som sedan prövar om legitimationen ska återkallas.

I en sådan anmälan yrkade Inspektionen för vård och omsorg att en läkares legitimation skulle återkallas på grund av att han inte hade följt den prövotidsplan som tidigare hade fastställts för honom.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd avvisade anmälan med hänvisning till att beslutet om prövotid hade överklagats till allmän förvaltningsdomstol och att frågan ännu inte var slutligt avgjord.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att beslutet om prövotid med de villkor som anges i prövotidsplanen började gälla den dag då det meddelades. Efterlevdes inte villkoren aktualiserades därmed en tillämpning av bestämmelsen om återkallelse av legitimation, oavsett om beslutet om prövotid hade vunnit laga kraft eller inte.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd var därför inte förhindrad att pröva Inspektionen för vård och omsorgs anmälan och yrkande om återkallelse av läkarens legitimation på den grunden att beslutet om prövotid inte hade vunnit laga kraft.

Bifogade filer: Mål nr 6726-18 Senast ändrad: 2019-06-12