Dom i mål om barnbidrag

2023-06-08

När det gäller socialförsäkringsförmåner är utgångspunkten att den som vill ha förmånen måste ansöka om den. Detta gäller som huvudregel dock inte för barnbidrag, utan det bidraget betalas ut utan ansökan. Försäkringskassan beslutade att barnbidrag skulle betalas ut till en förälder för dennes två barn. Föräldern begärde omprövning av beslutet och uppgav att hon inte ville ha något barnbidrag. Anledningen till begäran var att hennes make, som inte omfattas av det svenska socialförsäkringsskyddet, fick ersättning för barnen som en del av sin lön. Den ersättningen var högre än barnbidragen, men utgick endast under förutsättning att hon inte fick bidrag från svenska myndigheter. Försäkringskassan ändrade inte sitt beslut och motiverade det med att barnbidrag är en förmån som den berättigade inte kan avsäga sig. Förvaltningsrätten avslog överklagandet medan kammarrätten biföll överklagandet och upphävde Försäkringskassans beslut. Högsta förvaltningsdomstolen fann att enbart avsaknaden av ett krav på ansökan inte förtar den som är berättigad till barnbidrag rätten att avstå från att få bidraget utbetalt. Vidare erinrade Högsta förvaltningsdomstolen om att en begäran om att barnbidrag inte ska betalas ut inte påverkar den lagstadgade rätten till barnbidrag. Den rätten kvarstår alltså även om en förälder avstår från rätten att få bidraget utbetalt. Det innebär också att någon annans rätt till barnbidrag inte påverkas. Sammanfattningsvis fann Högsta förvaltningsdomstolen att det saknades stöd för Försäkringskassan att inte efterkomma förälderns begäran om att barnbidrag inte skulle betalas ut.