Dom i mål om avvisad talan

2024-06-10

Polismyndighetens personalansvarsnämnd beslutade att lämna en invändning om jäv utan bifall i ett ärende om avskiljande från utbildningen vid polisprogrammet. I förordningen om utbildning till polisman saknas bestämmelser om jäv och reglerna om jäv i förvaltningslagen har därför tillämpats. Ett beslut i en jävsfråga får enligt förvaltningslagen överklagas. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det av 4 § förvaltningslagen framgår att om en bestämmelse i en förordning avviker från förvaltningslagen ska den bestämmelsen tillämpas. Av 14 § förordningen om utbildning till polisman följer att ett beslut i ett ärende om att avskilja en person från utbildningen vid polisprogrammet inte får överklagas. Beslutet i jävsfrågan har fattats i ett sådant ärende och beslutet omfattas därmed av överklagandeförbudet. Den omständigheten att invändningen om jäv har prövats mot förvaltningslagens jävsbestämmelser föranleder ingen annan bedömning. Rätten att få ett beslut om jäv särskilt prövat är inte en civil rättighet i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR, oavsett om det är fattat inom ramen för ett förfarande som kan gälla den enskildes rättigheter eller skyldigheter i nämnda artikels mening. Av detta följer att artikel 6.1 i EKMR inte ger någon rätt till domstolsprövning av personalansvarsnämndens beslut i jävsfrågan.