Dom i mål om avvisad talan

2020-11-11

En leverantör som anser att en upphandlande myndighet har brutit mot en bestämmelse i lagen (2008:962) om valfrihetssystem kan ansöka om rättelse hos allmän förvaltningsdomstol. I det aktuella målet hade ett bolag ansökan om rättelse av en upphandlande myndighets beslut att säga upp avtalet med bolaget. Högsta förvaltningsdomstolen angav att en förutsättning för att allmän förvaltningsdomstol ska besluta om rättelse är att den upphandlande myndigheten har brutit mot någon bestämmelse i lagen om valfrihetssystem. Finner domstolen att så är fallet – och att detta har medfört att leverantören lidit eller kan komma att lida skada – ska den besluta om att den upphandlande myndigheten ska vidta rättelse. Om domstolen däremot finner att den upphandlande myndighetens åtgärd visserligen avser ett förhållande som regleras i lagen men inte strider mot den aktuella bestämmelsen ska ansökan om rättelse avslås. Detsamma gäller om domstolen finner att den upphandlande myndighetens åtgärd rör ett förhållande som inte regleras i lagen.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att förutsättningarna för att säga upp ett avtal inte regleras i lagen om valfrihetssystem. Beslutet innebar således inte att den upphandlande myndigheten hade brutit mot någon bestämmelse i den lagen. En sådan åtgärd kan i stället prövas enligt civilrättsliga regler.