Dom i mål om avvisad talan

2020-03-04

Universitet och högskolor har ett ansvar för att deras studenter är försäkrade för personskada till följd av bl.a. olycksfall som inträffar i samband med utbildning i Sverige. Försäkringen tecknas genom att Universitets- och högskolerådet för läroanstalternas räkning träffar en överenskommelse med Kammarkollegiet. De närmare förutsättningarna för att få ersättning från försäkringen framgår av Kammarkollegiets försäkringsvillkor ”Personskadeförsäkring för studenter”. Kammarkollegiet handlägger ansökningar om ersättning från försäkringen och beslut i sådana ärenden får inte överklagas enligt den förordning som är tillämplig vid handläggningen.

Det aktuella målet gällde en student som råkade ut för ett olycksfall och begärde ersättning från försäkringen. Kammarkollegiet beviljade viss ersättning men studenten var inte nöjd med beloppets storlek och överklagade därför beslutet till förvaltningsrätt och kammarrätt. I kammarrätten avvisades överklagandet av Kammarkollegiets beslut med hänvisning bl.a. till att tvisten avseende försäkringsersättningen var av civilrättslig natur och att beslutet därmed utgjorde ett s.k. partsbesked som inte kunde överklagas. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det råder ett överklagandeförbud men att ersättningsanspråket efter stämning kan prövas i allmän domstol. Rätten till domstolsprövning är därmed tillgodosedd.