Dom i mål om återkrav av stöd och nekad utbetalning av stöd

2021-02-09

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till huruvida Arbetsförmedlingens beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att beslutet enligt uttryckliga bestämmelser inte får överklagas. Domstolen har funnit att då beslut om återkrav på olika sätt kan komma under domstols prövning det saknas det anledning att även tillåta att återkravsbeslutet i sig överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I målet konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att beslut om återkrav inte utgör exekutionstitlar och därför inte kan bli föremål för verkställighetsåtgärder. Om en enskild motsätter sig återbetalning måste Arbetsförmedlingen antingen ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten eller väcka talan i allmän domstol för att få en exekutionstitel. Visserligen kan Arbetsförmedlingen avräkna det återkrävda beloppet mot framtida utbetalningar av stöd från myndigheten och på så sätt i praktiken verkställa återkravet utan att det först har prövats i allmän domstol. Ett sådant beslut kan emellertid överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I den processen kan den återbetalningsskyldige invända att det saknas grund för återkravet och på så sätt få den frågan prövad. Beslut om återkrav kan alltså på olika sätt komma under domstols prövning varför det saknas anledning att tillåta att Arbetsförmedlingens beslut om återkrav överklagas till allmän förvaltningsdomstol.