Dom i mål om återkallelse av flygcertifikat

2022-12-02

För att få vara pilot krävs tillstånd, ett s.k. flygcertifikat. I unionsrätten finns regler om utfärdande och återkallelse av flygcertifikat och det anges att det är den behöriga myndigheten i medlemsstaten som återkallar ett certifikat.

I Sverige har Transportstyrelsen genom den s.k. behörighetsförordningen utpekats som behörig myndighet att utföra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt den unionsrättsliga regleringen på den civila luftfartens område. I förordningen anges att om det finns någon avvikande bestämmelse i t.ex. lag så gäller den bestämmelsen. Det finns också en svensk luftfartslag som även den beskriver vad som gäller för att få inneha ett flygcertifikat. Även luftfartslagen innehåller bestämmelser om när ett certifikat ska återkallas och det framgår att det är allmän förvaltningsdomstol som efter ansökan av Transportstyrelsen prövar frågan om återkallelse av ett flygcertifikat.

Transportstyrelsen återkallade ett flygcertifikat eftersom certifikatinnehavaren inte bedömdes uppfylla kraven för medicinskt intyg och förvaltningsrätten avslog överklagandet dit. Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom och Transportstyrelsens beslut med motiveringen att Transportstyrelsen inte är behörig myndighet att återkalla ett flygcertifikat.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det unionsrättsliga regelverket är tillämpligt på det aktuella flygcertifikatet. Bestämmelserna om vilken svensk myndighet som prövar frågor och fullgör uppgifter enligt unionsrätten pekar specifikt ut den myndighet det rör sig om och för vilka rättsakter, eller delar därav, som denna myndighet har en sådan roll. Domstolen ansåg vidare att luftfartslagens bestämmelse om återkallelse av flygcertifikat inte kan anses utgöra en bestämmelse som pekar ut allmän förvaltningsdomstol som behörig myndighet vid prövning av frågor om återkallelse av flygcertifikat enligt unionsrätten.

Det var således riktigt av Transportstyrelsen att besluta i frågan om återkallelse av det aktuella flygcertifikatet. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde kammarrättens dom och visade målet åter till kammarrätten för prövning i sak.