Dom i mål om återbetalning av kupongskatt

2020-02-11

En utländsk juridisk person som tar emot utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag ska som huvudregel betala kupongskatt på utdelningen. Målen gällde en amerikansk fond som under åren 2006–2008 tog emot utdelningar från svenska bolag. Kupongskatt innehölls på utdelningarna.Enligt kupongskattelagen medges, till skillnad från vad som under de aktuella åren gällde vid inkomstbeskattningen av svenska investeringsfonder, inte något avdrag för utdelningar som lämnas av fonden till dess delägare. Kupongskatt togs därför ut även på utdelning som fonden vidareutdelat. Fonden ansökte om återbetalning av kupongskatten och hävdade att skatteuttaget inte var förenligt med EUF-fördragets regler om fri rörlighet för kapital. Som ett led i prövningen av om ett skatteuttag strider mot fördraget måste bedömas om den utländska och den inhemska situationen är jämförbara. Kammarrätten fann att eftersom den utländska fonden, till skillnad från svenska investeringsfonder, är en juridisk person var situationerna inte jämförbara. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att EU-domstolens praxis får förstås på så sätt att ett subjekts juridiska form kan ha betydelse när det ska avgöras om ett utländskt och ett inhemskt subjekt befinner sig i jämförbara situationer, men bara om den juridiska formen är relevant med hänsyn till de aktuella bestämmelsernas syfte och utformning. Så ansågs inte vara fallet när det gällde de bestämmelser som var tillämpliga i målen. Att fonden var en juridisk person uteslöt därför inte att situationerna var jämförbara. Högsta förvaltningsdomstolen visade målen åter till kammarrätten för prövning av om förutsättningarna i övrigt var uppfyllda för att medge fonden återbetalning av kupongskatten på den grunden att fonden i strid med fördraget särbehandlades negativt i jämförelse med svenska investeringsfonder.