Dom i mål om assistansersättning

2023-02-10

Frågan som uppkom i målet var om rätten till utbetalning av assistansersättning kan bortfalla om månadens redovisning av utförd assistans har kommit in efter den tidpunkt som anges i Försäkringskassans föreskrifter.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att vid utbetalning i efterskott saknas stöd i lag för när redovisning senast måste ha skett. Försäkringskassan har emellertid bemyndigats att meddela föreskrifter om utbetalningsförfarandet samt de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna om assistansersättning i socialförsäkringsbalken. Enligt Försäkringskassans föreskrifter ska redovisningen lämnas in senast den femte i andra månaden efter den månad som redovisas.

I förevarande fall hade den enskilde inte kommit in med redovisning i rätt tid. Högsta förvaltningsdomstolen bedömde därför att Försäkringskassan haft rättsligt stöd i myndighetens egna föreskrifter för att neka utbetalning.