Dom i mål om assistansersättning

2023-02-10

Assistansersättning beviljas av Försäkringskassan för ett visst antal timmar under en viss tidsperiod och betalas ut månadsvis med ett visst belopp för det antal timmar som assistans har lämnats.

Det förekommer att personlig assistans utförs i avvaktan på att Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning, dvs. under ansökningstiden. Som krav för att ersättning ska kunna lämnas retroaktivt gäller att den enskilde under handläggningstiden månadsvis till Försäkringskassan redovisar den assistans som utförts, på samma sätt som om assistansersättning redan var beviljad. Det krävs också att den enskilde ger in handlingar som styrker de personliga assistenternas anställning och omfattningen av deras tjänstgöring.

Frågan som uppkom i målet var om kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförs innan ett beslut har fattats i ett ärende även omfattar den tid då Försäkringskassan handlägger en ansökan om omprövning av ett tidigare fattat beslut att dra in assistansersättning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att bestämmelsen har införts i syfte att motverka utbetalningar som grundar sig på krav som konstruerats i efterhand. Vidare konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att lagtexten inte begränsar kravet på månadsvis redovisning till situationer när det är fråga om en ny ansökan om ersättning eller ansökan om utökad assistans. Eftersom Försäkringskassans handläggning pågår fram till dess att ett omprövningsbeslut fattats ger förarbetsuttalandena om behovet av sådan redovisning för kontroll av ersättningen stöd för att kravet gäller också under tiden för omprövning. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg därför att regleringen i 51 kap. 7 § andra meningen socialförsäkringsbalken får anses innebära att kravet på månadsvis redovisning även omfattar den tid då Försäkringskassan handlägger en ansökan om omprövning av ett tidigare fattat beslut att dra in assistansersättning.

Den enskilde hade i de aktuella målen inte uppfyllt kraven på månadsvis redovisning. Högsta förvaltningsdomstolen bedömde därför att Försäkringskassan hade gjort rätt som nekade henne retroaktiv assistansersättning. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsrättens och kammarrättens avgöranden och fastställde Försäkringskassans beslut.