Dom i mål om assistansersättning

2019-02-21

En försäkrad som har rätt till assistansersättning kan välja att anlita en anordnare som tillhandahåller personliga assistenter eller själv anställa sina personliga assistenter. En anordnare som bedriver yrkesmässig verksamhet med personlig assistans måste ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för sådan verksamhet.

En försäkrad hade anlitat en assistansanordnare som saknade tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. Försäkringskassan beslutade att inte betala ut assistansersättning till den försäkrade för den i målet aktuella tidsperioden.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att kravet på tillstånd för att bedriva verksamhet med personlig assistans infördes i lagstiftningen i de assistansberättigades intresse och syftade till att säkerställa en väl fungerade tillsyn och god kvalitet inom området. Kraven för tillstånd hade genom senare lagstiftning också skärpts för att motverka oseriösa aktörer.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade vidare att assistansersättning som huvudregel betalas ut till den försäkrade. Enligt en särskild bestämmelse i socialförsäkringsbalken kan emellertid den försäkrade begära att Försäkringskassan ska betala ut assistansersättningen direkt till den anlitade assistansanordnaren. Som villkor för att assistansersättning får betalas ut direkt till anordnaren gäller dock att denne har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. Mot bakgrund av vad som framgick av förarbetena till bestämmelsen fann Högsta förvaltningsdomstolen att det framstod som ett medvetet val av lagstiftaren att inte införa något motsvarande villkor om tillstånd avseende utbetalningar till den försäkrade själv.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att Försäkringskassans tillämpning av regelverket visserligen låg i linje med de mål som motiverat tillståndsplikten, men konstaterade att det varken i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller socialförsäkringsbalken finns några föreskrifter som ger stöd för att assistansersättning får betalas ut till en försäkrad endast om den anordnare som denne valt har tillstånd.

Bifogade filer: Mål nr 6518-17 Senast ändrad: 2019-02-21