Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

2020-10-01

I avgörandet slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att när den s.k. ramtiden ska bestämmas – de tolv månader under vilka den arbetssökande måste ha arbetat i en viss minsta utsträckning – ska uttrycket heltidsutbildning anses motsvara all den tid som den arbetssökande hade kunnat arbeta. En person som, till följd av nedsatt arbetsförmåga, hade beviljats en fjärdedels aktivitetsersättning och som hade studerat i studietakt motsvarande 75 procent skulle därmed anses ha genomgått en heltidsutbildning. Till följd därav skulle det bortses från studietiden när ramtiden fastställdes.