Dom i mål om ändring av föreskrift i stiftelseförordnande

2021-06-03

För att ändra en stiftelses ändamål krävs tillstånd av Kammarkollegiet. Tillstånd till ändring får ges bl.a. om det finns synnerliga skäl.

Stiftelsen Kalmar Läns Museum är ett länsmuseum som drivs i stiftelseform. Verksamheten är enligt ändamålet i stiftelseförordnandet begränsad till Kalmar län. Stiftelsen ansökte om att få ändra ändamålet för att kunna konkurrera om uppdrag inom vissa verksamhetsområden även utanför det egna länet. Stiftelsen anförde som skäl för ändringen att länsmuseerna vid stiftelsens bildande i praktiken hade monopol på uppdrag inom de aktuella områdena inom sina respektive län men att de på grund av samhällsutvecklingen numera är konkurrensutsatta. Om stiftelsen inte kan konkurrera om uppdrag utanför länet måste uppdragsverksamheten i princip läggas ned vilket skulle innebära ett betydande intäktsbortfall.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att förutsättningarna för stiftelsens verksamhet i hög grad har förändrats. Stiftelsen utestängs från uppdragen utanför det egna länet samtidigt som den inom länet måste konkurrera med aktörer som inte är begränsade till att hålla sig inom geografiskt avgränsade områden. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening får den förändrade situationen anses negativt påverka stiftelsens möjligheter att över huvud taget kunna bedriva uppdrags­verksamhet och därmed att fullt ut kunna följa sitt ändamål. Det finns därför synnerliga skäl för att ändra stiftelsens ändamålsföreskrifter. Högsta förvaltningsdomstolen bifaller därmed stiftelsens överklagande.