Dom i mål om aktivitetsersättning

2021-04-07

Den som på grund av funktionsnedsättning inte har avslutat sin skolgång vid ingången av juli det år då han eller hon fyller 19 år har rätt till hel aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar. Detta gäller oavsett om hans eller hennes arbetsförmåga är nedsatt eller inte.

Målet gällde om en försäkrad som studerade på halvtid och hade ett anpassat arbete på halvtid hade rätt till aktivitetsersättning.

För att ha rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång krävs att det finns ett samband mellan funktionsnedsättningen och behovet av förlängd skolgång. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen krävs det dessutom att den försäkrade fullföljer sin skolgång i den takt som hans eller hennes funktionsnedsättning medger. Den omständigheten att den försäkrade, vid sidan av studierna, även har ett arbete saknar däremot i sig betydelse vid bedömningen av rätten till ersättning, eftersom den försäkrades arbetsförmåga inte ska beaktas vid prövningen. Att en försäkrad som studerar på deltid arbetar vid sidan av studierna kan därför påverka rätten till ersättning endast om arbetet visar att den försäkrade har förmåga att studera i större omfattning än vad han eller hon gör.

I det aktuella målet ansågs den försäkrade inte kunna studera i större omfattning än halvtid och hade därför rätt till aktivitetsersättning.