Dom i mål gällande hantering av batterikross, s.k. Black Mass

2021-03-09

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där fyra personer stått åtalade för grova miljöbrott som bestått i att de hanterat och undanskaffat farligt avfall i form av batterikross. Tingsrätten dömde de fyra tilltalade för grova miljöbrott till fängelsestraff mellan ett och fyra år och beslutade även om näringsförbud för samtliga.

Hovrätten har liksom tingsrätten funnit bevisat att närmare 1 900 ton Black Mass har transporterats från Karlskoga till olika fastigheter i Eskilstuna, Örebro och Kumla kommuner där avfallet förvarats utomhus utan väderskydd och även grävts ner i stora mängder.

Av utredningen har framkommit att avfallet hanterats på ett sådant sätt så att lakvattnet från avfallet påvisade så höga pH-värden att vattnet var frätande och visade på extrem förorening av tungmetaller, att föroreningen kunnat sprida sig från massorna samt att hanteringen av massorna medfört eller kunnat medföra påtaglig risk för människors hälsa, djur och växter både på lång och kort sikt. Det har också framkommit att riskerna för människors hälsa eller miljön förstärkts genom att de helt dominerade ämnena med farliga egenskaper utgjorts av tungmetaller vilka inte är nedbrytbara i naturen.

Två av de tilltalade döms även i hovrätten för grova miljöbrott. Hovrätten har funnit bevisat att de tagit emot avfallet mot betalning, att de låtit transportera det till de aktuella fastigheterna och att de även medverkat till att en stor mängd av avfallet grävts ner. Enligt hovrättens mening har de även varit införstådda med att hanteringen medfört och kunnat medföra fara för människors hälsa, djur och växter i en omfattning som inte är av ringa betydelse. Gärningarna har även bedömts vara av särskilt farlig art och innefattat ett medvetet risktagande. Påföljderna bestäms till fängelse tre respektive två och ett halvt år. Hovrätten fastställer även tingsrättens beslut om näringsförbud.

Den person som för ett företags räkning överlåtit avfallet döms i hovrätten för miljöbrott i stället för grovt miljöbrott. Enligt hovrättens mening är det inte visat att han agerat tillsammans och i samförstånd med någon av de övriga tilltalade, eller att han känt till eller insett att det fanns en risk för att avfallet skulle transporteras till olika platser och grävas ner. Hovrätten anser dock att han borde gjort närmare kontroller innan han överlät avfallet och att han varit oaktsam i förhållande till att hans agerande kunnat medföra risker för människors hälsa m.m. Påföljden bestäms för hans del till villkorlig dom och böter medan tingsrättens beslut om näringsförbud upphävs.

Även den fjärde tilltalade döms i hovrätten för miljöbrott i stället till för grovt miljöbrott. Hovrätten har funnit bevisat att han förvarat drygt 1 000 ton Black Mass på en fastighet i Örebro kommun och medverkat till att en stor del av densamma undanskaffats genom nedgrävning. Enligt hovrättens mening är det inte bevisat att han varit medveten om att det fanns en risk för att materialet kunnat medföra sådana föroreningar som krävs för straffansvar. Med hänsyn till omständigheterna borde han dock ha kontrollerat vad materialet innehöll innan han tog befattning med det och dessutom grävde ner det, varför han varit oaktsam i förhållande till att hans agerande kunnat medföra risker för människors hälsa m.m. Påföljden för hans del bestäms till villkorlig dom medan tingsrättens beslut om näringsförbud upphävs.