Dom i Falcon Funds-målet

2022-06-01

Falcon Funds hade avtal med Pensionsmyndigheten att förvalta svenska pensionsmedel. Den löpande förvaltningen sköttes av ett förvaltningsbolag baserat på Malta. Under åren 2015 och 2016 gjorde förvaltningsbolaget investeringar i olika maltesiska finansiella instrument om ca 45,9 miljoner euro av de pensionsmedel som Falcon Funds hade att förvalta. Bland annat på grund av att de finansiella instrumenten genomförde betydande köp av aktier i ett svenskt elbolag gjorde Falcon Funds, och därigenom även Pensionsmyndigheten, en förlust på större delen av det investerade beloppet.

Grundaren av fondbolaget dömdes av Stockholms tingsrätt för trolöshet mot huvudman, grovt brott, för att ha förmått företrädare för förvaltningsbolaget att genomföra investeringarna. En annan person dömdes för grovt penningtvättsbrott, avseende ca 207,4 miljoner kronor, i huvudsak för att ha ombesörjt försäljningen av aktierna i det svenska elbolaget.

Svea hovrätt gör delvis en annan bedömning än tingsrätten. Hovrätten finner det bevisat att grundaren av fondbolaget vilseledde företrädare för förvaltningsbolaget att göra investeringarna i de finansiella instrumenten och att detta ledde till vinning för gärningsmännen och skada för fondbolaget och Pensionsmyndigheten. Grundaren av fondbolaget döms därför av hovrätten för grovt bedrägeri i stället för trolöshet mot huvudman, grovt brott. Den andre personen döms även i hovrätten för grovt penningtvättsbrott.

Hovrätten skärper straffen för de båda tilltalade. Grundaren av fondbolaget döms till fängelse i ett år och en månad i stället för fängelse i nio månader. Den brottslighet som hovrätten nu behandlar begicks i tiden före två andra domar då grundaren dömdes till fängelse i sammanlagt sex år och elva månader. Ett år och en månad är därför det maximala fängelsestraff som nu kan dömas ut, dvs. sammanlagt åtta års fängelse. Fängelsestraffet för den andre personen höjs från fängelse i fem år och sex månader till fängelse i sex år.

Tingsrätten beslutade att de tilltalade skulle betala till staten vinningen från brottsligheten, dvs. brottsutbytet. Vidare beslutade tingsrätten att de bolag som kom att användas vid penningtvättsbrotten skulle betala företagsbot på 10 miljoner kr vardera och att den tilltalade som dömdes för grovt penningtvättsbrott även skulle åläggas näringsförbud under 10 år. Hovrätten fastställer tingsrättens dom i dessa delar.