Dom i Boovallenmålet

2020-12-16

Mark-och miljööverdomstolen har bedömt att buller från en så omfattande verksamhet som bedrivs på Boovallen, vilken är en stor idrottsanläggning som ligger intill ett bostadsområde, ger upphov till en sådan olägenhet för människors hälsa som avses miljöbalken.

Domstolen har inte ansett att bullerstörningarna är så stora att den organiserade idrottsverksamheten behöver förbjudas. Däremot måste kommunen genomföra vissa åtgärder för att begränsa bullerpåverkan. Detta med hänsyn till verksamhetens storlek, närheten till bostäder och de ljudnivåer som verksamheten orsakar.

”Domstolen har gjort en avvägning mellan grannarnas intresse av att begränsa bullerstörningarna och det allmänna intresset av idrottsverksamhet”, säger hovrättsrådet Ulf Wickström i en kommentar. ”Vid den bedömningen har vi bl.a. tagit hänsyn till att det av folkhälsoskäl finns ett starkt allmänintresse av att idrottsverksamhet kan bedrivas inom rimliga avstånd från bostadsområden.”

Enligt det överklagade beslutet skulle kommunen även bygga bullerskydd för att begränsa olägenheterna. Kostnaderna för bullerskydden har uppgetts vara mellan 4,5 miljoner och 12 miljoner kronor. Bullerskydd ger dessutom en begränsad effekt på denna plats. Domstolen har därför ansett att bullerskydd inte är en miljömässigt motiverad och rimlig åtgärd i detta fall.

Däremot har domstolen ansett att tiderna inom vilka idrottsverksamheten får pågå ska begränsas. De tidsbegränsningar som miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutat är i nuläget rimliga och tillräckliga. De innebär bl.a. att organiserad verksamhet inte får ske under juli månad och att verksamheten ska sluta senast kl. 21.30 på vardagar och kl. 20.00 på lördagar, söndagar och helgdagar.

”En fråga har varit om de riktvärden som finns i Naturvårdsverkets vägledning om industribuller ska användas. Vi har bedömt att de inte passar för buller från idrottsanläggningar”, säger Ulf Wickström.

När det gäller den oorganiserade verksamheten och andra störande aktiviteter har domstolen delat underinstansernas bedömning att ärendet ska visas åter till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för vidare utredning och ställningstagande till eventuella försiktighetsmått.