Dom i akupunkturmålet

2020-02-05

För att någon ska dömas för brott krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till det som åklagaren påstått i målet. Beviskravet innebär att domstolen för en fällande dom i detta fall måste kunna utesluta alternativa förklaringar till patientens död. Tingsrättens uppgift är att pröva om åklagaren kan bevisa sina påståenden om brott. Det innebär att andra frågor, t.ex. frågor kring akupunktur som behandlingsmetod eller om det var lämpligt att ge patienten akupunktur i det aktuella fallet, inte är en del av domstolens prövning.

Tingsrätten har funnit bevisat att patienten fick akupunkturbehandling den dag som omfattas av åtalet, att han fick andningssvårigheter under behandlingen och att han avled på sjukhuset samma dag. Det är också bevisat att han avled till följd av vätska i hjärtsäcken som förhindrade hjärtats expansion. Det är enligt tingsrätten däremot inte bevisat att akupunktören vid behandlingen orsakade skador på patientens hjärta med påföljande blödning som ledde till hans död.

Vid obduktion av patienten kunde bl.a. konstateras en skada på hjärtats yta. I målet har det lagts fram olika rättsmedicinska utredningar. Den läkare som utförde obduktionen har bedömt att skadan på hjärtat har ett utseende som starkt talar för att den orsakats av stickande våld och att dödsorsaken varit blödning till hjärtsäcken. De läkare som på försvarets begäran upprättat ett rättsmedicinskt utlåtande har bedömt det som ytterst osannolikt att akupunkturbehandlingen orsakade patientens död och enligt dem var döden sannolikt en följd av patientens leukemi.

Efter en samlad bedömning av bevisningen är tingsrättens slutsats att åklagarsidan inte har lyckats bevisa att akupunktören vid behandlingstillfället orsakade skador på patientens hjärta som ledde hans död. Akupunktören har därför frikänts.

___________________________________________________________________

Ordförande i målet är rådmannen Anna Kramer

Åklagare i målet är kammaråklagare Adam Rullman

Offentlig försvarare är advokaten Henrik Sjöman

Målsägandebiträde är Per-Åke Kvarnström