Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-12-14

Ett särskilt krav för att en person ska beviljas permanent uppehållstillstånd är att han eller hon kan försörja sig. För att försörjningskravet ska anses vara uppfyllt måste försörjningsförmågan ha en viss varaktighet. Begreppet viss varaktighet har samma innebörd som motsvarande begrepp i anknytningsmål. Tillämpningen måste inrymma viss flexibilitet och det får inte handla om en slentrianmässig fast tidsgräns. I stället måste en sammantagen bedömning av de konkreta och individuella omständigheterna göras.