Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-02-11

Migrationsverket har inte rätt att föra talan mot beslut angående förordnande av offentligt biträde. Utlänningslagen innehåller inte någon bestämmelse om vem som har rätt att överklaga ett sådant beslut. En bestämmelse om rätten att föra talan finns däremot i lagen om offentligt biträde. Av den framgår att beslut angående offentligt biträde får överklagas av den enskilde och Justitiekanslern. Detta gäller för alla beslut enligt denna lag.