Dödsbo var skyldigt att träda in i rättegång

2022-05-25

En person var styrelseledamot i ett aktiebolag som försattes i konkurs. Före konkursen hade pengar betalats ut från bolaget till honom. Konkursboet väckte talan och yrkade att han skulle betala tillbaka pengarna.

 

Kort efter det att den tidigare styrelseledamoten hade delgetts stämning och motsatt sig talan avled han. Tingsrätten frågade om dödsboet ville träda in i rättegången men dödsboet avstod från det. Konkursboet yrkade då att dödsboet skulle förpliktas att träda in som part i rättegången.

 

Det finns inte någon lagbestämmelse som reglerar ett dödsbos skyldighet att träda in i en pågående rättegång. En sådan bestämmelse finns däremot när en skuld övergår till en annan person genom överlåtelse. Den som tar över en sådan skuld är skyldig att träda in som part i en pågående rättegång om skulden. Högsta domstolen har nu slagit fast att detsamma ska gälla i en sådan situation som prövades i det aktuella målet. Dödsboet ansågs därmed vara skyldigt att träda in i rättegången.