Detaljplan för nytt akutsjukhus i Räppe står fast – överklaganden avslås

2022-12-29

Kommunfullmäktige i Växjö kommun antog den 14 december 2021 en ny detaljplan för fastigheten Rimfrosten 1 med flera i Växjö kommun. Klaganden har fört fram en rad invändningar mot detaljplanen. Invändningarna avser hur planförfarandet har genomförts, detaljplanens formella utformning samt hur detalj­planen stämmer överens med hänsyn till bland annat miljön, kulturmiljön och natur­skyddet. Kom­munen har bemött överklagandena.

Mark- och miljödomstolen har hållit sam­man­träde och syn, för att få en egen bild av området som detaljplaneläggs. Mark- och miljödomstolen bedömer att planför­farandet inte gjorts på något felaktigt sätt och att planens formella utformning får godtas. Detaljplanen kommer inte heller i konflikt med hänsyn som bör tas till miljön, kulturmiljön (bland annat för Bergkvara gård) och naturskyddet. Mark- och miljödomstolen anser att detaljplanen inte strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden angett eller som framgått vid målets handläggning. Överklag­andena ska därför avslås.

- Ett nytt akutsjukhus är ett ovanligt stort och komplicerat byggnadsprojekt. Området i Räppe, med bland annat närhet till Bergkvara gård och Helige å, och sjukhusets särskilda behov ställer en rad olika krav på detaljplanen. Mark- och miljödomstolen har därför haft flera allmän­na och enskilda intressen att ta hänsyn till vid prövningen. Domstolens bedömning innebär att detaljplanen står fast, säger rådmannen Magnus Hansson, som varit ordförande i målet.