Det saknas skäl för att ogiltigförklara avtalen mellan SJ och Hitachi

2020-03-10

SJ ingick avtalen med Hitachi genom ett så kallat för­handlat förfarande utan föregående annon­­sering. Avtalen avser ombordutrustningen för European Train Control System (ETCS) och utgör ett led i anpassningen av SJ:s fordon till den nya gemensamma europeiska standarden för signalsystem, European Railway Traffic Management System (ERTMS).

Alstom har i sin begäran om överprövning ansett att avtalen ska ogiltigförklaras eftersom de ingåtts utan föregående annonsering. Alstom menar att undantaget avseende ”synnerlig brådska” inte är tillämpligt och att ingåendet av avtalen utgör otillåtna direktupphandlingar.

SJ har uppgett att man befunnit sig i synnerlig brådska och att SJ därför har haft rätt att genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid ingående av avtalen. SJ har vidare uppgett att omständigheterna som föranlett den synnerliga brådskan i det nu aktuella fallet utgörs av det faktum att SJ:s verksamhet omfattas av LUF* och att det, i kombination med beslut fattade av EU, regeringen och Trafikverket om när ETCS måste vara installerad för att kunna trafikera sträckan Nässjö-Alvesta på Södra stambanan, har föranlett brådskan.

- Förvaltningsrätten avslår Alstoms ansökan om överprövning. Förvaltningsrätten bedömer att anskaffningen av ETCS har varit absolut nödvändig. När EU-domstolen i ett avgörande slog fast att SJ:s verksamhet omfattas av LUF var det med hänsyn till uppställda tidsramar inte möjligt att påbörja ett nytt annonserat förfarande i enlighet med bestämmelserna i LUF, varför det har förelegat synnerlig brådska. Detta beror på omständigheter utom SJ:s kontroll och det har inte heller varit omständig­heter som har varit möjliga för SJ att förutse. Skäl för att ogiltigförklara avtalen saknas därför, säger rådmannen Anna Karin Andersson.