Det finns inget arrendeavtal med arrendeställe på del av fastigheten Nordbyn 1:27 mellan Krokoms kommun och Affloardal Energi AB

2022-03-25

Parterna har år 2014 ingått ett avtal om anläggningsarrende på del av fastigheten Nordbyn 1:27. År 2016 ingick parterna ett till, likalydande, avtal. Avtalet innehöll ett villkor som är benämnt ”Förutsättning”. För att villkoret skulle bli gällande mellan parterna krävdes arrendenämndens godkännande. Arrendenämnden har på ansökan från Affloardal Energi AB godkänt villkoret. Enligt villkoret ”Förutsättning” skulle avtalet falla, den 30 september 2019, under vissa förhållanden.

 

Parterna har tvistat i frågor om 2014 eller 2016 års avtal fortfarande är gällande mellan parterna. Parterna har vidare tvistat om parternas agerande inneburit att något att av arrendeavtalet återigen trätt i kraft mellan parterna eller om ytterligare ett avtal om anläggningsarrende har uppstått.

 

Skiljenämnden har fastställt följande. 2014 års avtal har upphört att gälla i och med ingåendet av 2016 års avtal. 2016 års avtal avser ett anläggningsarrende och det var giltigt mellan parterna. 2016 års avtal har upphört att gälla per den 30 september 2019 i enlighet med villkoret ”Förutsättning”. Villkoret ”Förutsättning” är inte oskäligt mot Affloardal Energi AB och villkoret har inte prekluderats från avtalet. Parternas agerande har inte inneburit att parterna har ingått ett nytt arrendeavtal eller bekräftat att något av de tidigare arrendeavtalen återigen trätt i kraft mellan parterna. Det finns därmed inget arrendeavtal avseende del av fastigheten Nordbyn 1:27 mellan parterna.