Delvis fällande domar i 24Money-målet

2020-03-31

Målet handlar om påstådda grova bokföringsbrott, grov trolöshet mot huvudman, grov oredlighet mot borgenär och grovt bedrägeri i tre olika bolag under perioden 1 september 2012 till den 16 augusti 2017. De fem tilltalade har i varierande omfattning varit ställföreträdare för dessa tre bolag.

Tingsrätten anser att åklagarna till viss del – men inte i den omfattning som åklagarna har påstått – har visat att fordringar som var värdelösa har bokförts som tillgångar i ett av bolagen, och att det bolagets ekonomiska ställning därför såg bättre ut än vad den egentligen var. Detta har tingsrätten i ett fall bedömt som bokföringsbrott av normalgraden och i ett annat fall som grovt bokföringsbrott. Däremot anser tingsrätten inte att det är visat att de småsparare som har lånat in pengar till bolaget har blivit vilseledda på ett sådant sätt att det är fråga om ett bedrägeri riktat mot dem.

Vidare anser tingsrätten att åklagarna har visat att det har bokförts en apportemission i ett annat av bolagen trots att emissionen då ännu inte var genomförd. Detta har tingsrätten bedömt som grovt bokföringsbrott. Åklagarna har också påstått att det bolaget har avhänts tillgångar på ett sådant sätt att det skulle vara fråga om grov trolöshet mot huvudman och grov oredlighet mot borgenärer. Detta anser tingsrätten inte att åklagarna har kunnat styrka.

När det gäller det tredje bolaget har tingsrätten kommit fram till att det under flera räkenskapsår har förekommit brister i bokföringen genom att verifikationer saknats och/eller varit bristfälliga. Detta har tingsrätten bedömt som bokföringsbrott av normalgraden. En del av de åtalade gärningarna har dock preskriberats.

Målet har varit mycket omfattande. Förundersökningsprotokollen uppgår till ca 12 400 sidor och huvudförhandlingen pågick under 31 dagar fördelade på närmare tre månader.

Rätten har varit enig.