Deltagande i politisk organisation inte grund för att upphäva auktorisation för tolk

2019-12-03

Kammarkollegiets beslut grundades på tolkens samröre med organisationen Hizb ut-Tahrir. Säkerhetspolisen har bedömt organisationen som radikalt islamistisk, antisemitisk och antidemokratisk. Kammarkollegiet har ansett att tolken genom att uttala sig för organisationens räkning och aktivt sprida dess budskap har förfarit oredligt och inte kan anses lämplig att ha en statlig auktorisation.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten konstaterar i domen att någon kritik mot tolkens genomförande av tolk- eller translatorsuppdrag inte har framkommit och att upphävandet har grundats enbart på hans deltagande i och uttalanden inom ramen för organisationen Hizb ut-Tahrir.

- Förvaltningsrätten har gjort bedömningen att ett upphävande av tolkauktorisation på den aktuella grunden utgör ett ingrepp i yttrande- och föreningsfriheten. För att få göra ett sådant ingrepp krävs enligt grundlagen och Europakonventionen reglering i lag, vilket bland annat innebär ett krav på tydlighet och förutsebarhet. Eftersom det saknas sådan reglering har Kammarkollegiets beslut upphävts. Grundlagsskyddet för yttrande- och föreningsfriheten är starkt och eventuella undantag kräver tydlig lagreglering, säger lagmannen Stefan Holgersson.