Delägare i kommanditbolag med koppling till riskkapitalfond beskattas för miljardbelopp

2021-06-22

Klagandena sålde i december 2016 sina andelar i kommanditbolaget Niam IV Investments KB och avtalade med köparna att dessa skulle ta över skattskyldigheten för kommanditbolagets resultat för året. Vid försäljningstidpunkten hade kommanditbolaget ett överskott på en dryg miljard som hade överförts till kommanditbolaget från riskkapitalfonden Niam Nordic Fund IV LP. Kommanditbolaget såldes sedan direkt vidare till bolag som kunde kvitta kommanditbolagets resultat mot egna underskott. Vinsten i kommanditbolaget beskattades därför aldrig. Skatteverket beslutade senare att beskatta klagandena för kommanditbolagets resultat.

- Överlåtelsen av andelarna i kommanditbolaget skedde i flera led. Förvaltningsrätten har bedömt att transaktionerna enbart syftade till att säljarna skulle tillgodogöra sig medel motsvarande kommanditbolagets kassa, minus en ersättning för att köparna skulle ta över skattskyldigheten för årets resultat, och att kommanditbolagets resultat skulle förbli obeskattat. Domstolen har därför kommit fram till att Skatteverkets beslut att beskatta klagandena trots att de sålde sina andelar innan beskattningsårets slut var riktiga, säger Sofi Nyström, rådman.

Förvaltningsrätten har också kommit fram till att Skatteverket, i alla fall utom ett, har haft grund för att ta ut särskild löneskatt av de klagande som är fysiska personer. Skatteverket har även påfört samtliga klagande skatte­tillägg. Domstolen har dock bedömt att Skatteverket inte har haft fog för att påföra tre av de svenska bolagen skattetillägg. I övrigt avslås överklagandena av Skatteverkets beskattningsbeslut.

Målnummer: 5663-19 m.fl.