De tilltalade i det s.k. batterimålet döms till fängelse för grovt miljöbrott

2020-05-29

Tingsrätten har kommit fram till att de tilltalade i målet felaktig hanterat 1 898 ton farligt avfall i form av black mass. Det farliga avfallet har transporterats från Karlskoga samt förvarats utomhus utan väderskydd och grävts ner i stora mängder på olika fastigheter i Kumla, Örebro och Eskilstuna. Alla fyra har också vilselett berörda tillsynsmyndigheter om de verksamheter som de bedrivit.

Tingsrätten har konstaterat att alla fyras delaktighet har varit nödvändig för att miljöbrott ska ha kunnat ske och att de alla varit medvetna om att de hanterade farligt avfall utan att ha tillstånd till det. Av utredningen i målet framgår att det farliga avfallet hanterats på ett sådant sätt så att lakvattnet från avfallet påvisade så höga pH-värden att vattnet var frätande och visade på extrem förorening av tungmetaller, att föroreningen kunnat sprida sig från massorna samt att hanteringen av massorna medfört eller kunnat medföra påtaglig risk för människors hälsa, djur och växter både på lång och kort sikt. Det framgår också av utredningen att riskerna för människors hälsa eller miljön förstärkts genom att de helt dominerade ämnena med farliga egenskaper utgjorts av tungmetaller. De tilltalades omfattande hantering med det farliga avfallet har således kunnat medföra varaktiga skador av stor omfattning och innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Det grova miljöbrott som de tilltalade gjort sig skyldiga till upptäcktes av en slump och hade kunnat bli oupptäckt under mycket lång tid.