Då regionernas upphandling inte omfattat ett offentligt kontrakt avvisas ansökan om överprövning

2022-11-09

Region Östergötland har för egen räkning och på uppdrag av Region Kalmar län och Region Jönköpings län genomfört en upphandling av Cochlea-implantat som öppet förfarande enligt LOU. Bolaget Med-El Nordic AB har ansökt om överprövning av upphandlingen. Enligt förutsättningarna för upphandlingen framgår att avtal kommer att tecknas med samtliga anbudsgivare som uppfyller ställda kvalificeringskrav samt vars anbud uppfyller i upphandlingsdokumentet ställda krav. Med hänvisning till bl.a. EU-rättslig praxis finner förvaltningsrätten att den omständigheten att regionerna inte gör något val mellan intresserade ekonomiska leverantörer medför att det inte föreligger ett offentliga kontrakt i den mening som avses i LOU och bakomliggande direktiv. Sökandens ansökan kan därmed inte prövas enligt LOU och inte heller enligt annan reglering varför ansökan avvisas.

Mål 5174-22 m.fl.pdf