Byggsanktionsavgift fick betalas när hissar användes utan tillstånd

2021-06-17

En bostadsrättsförening i Billdal utanför Göteborg ansvarade för tre hissar. Vid en besiktning anmärktes att hissarna inte uppfyllde säkerhetskraven och att de därför inte fick användas. Trots detta fortsatte användningen av hissarna ett antal månader. Strax innan byggnadsnämnden skulle sammanträda för att ta ställning till om bostadsrättsföreningen skulle betala en byggsanktionsavgift för överträdelsen gav föreningen in ett protokoll med godkänd besiktning av hissarna. Nämnden beslutade ändå att avgiften skulle betalas, med över 250 000 kr.

Enligt plan- och bygglagen ska någon byggsanktionsavgift inte betalas om överträdelsen rättas innan byggnadsnämnden sammanträder om avgiften.

Högsta domstolen konstaterar att möjligheten till rättelse i och för sig är generellt utformad i lagen men att rättelse inte kan anses ha skett i en situation som denna. Domstolen beaktar bl.a. regleringens grundläggande syfte att skydda människors säkerhet.

Den otillåtna användningen av hissarna kunde alltså inte rättas genom att protokollet från den senare utförda och godkända besiktningen gavs in. Bostadsrättsföreningen ska därför betala byggsanktionsavgiften.